Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
За контакт
Съдебен район
История
Структура на съда
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдии
Служби
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Съдебни заседатели
График на насрочените съдебните заседания
Онлайн достъп до съдебни дела
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела - 2015
Влезли в законна сила съдебни актове - 2015
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Бюлетини
Образци на молби
Годишни доклади
Вътрешни правила
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4
Приложение 1 за изпращане на съобщения и призовки по електронен адрес
Eлектронно свидетелство за съдимост
Правна помощ
Медиация
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Заповеди
ТАРИФА за таксите, събирани от съдилищата по ГПК
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Галерия
Работни места
 
 153199 
 Начална страница  
 

П Р И Е М Н О           В Р Е М Е

НА  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА   

РАЙОНЕН СЪД – РАДОМИР  

ВСЕКИ ПЕТЪК НА ВСЯКА ВТОРА И ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА ОТ МЕСЕЦА 

ОТ 10:00  ДО  11:00 ч. 

 

Днес, 18.04.2016 г., г-н Росен Пламенов Александров встъпи в длъжност "съдия" в Районен съд - Радомир, избран с Протокол № 57 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 19.11.2015 г. На церемонията присъства г-жа Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет, която поднесе поздравителен адрес от името на Висшия съдебен съвет и пожела на съдия Александров здраве и успехи в нелеката професия на съдия. Председателят на съда г-н Калин Баталски от свое име и от името на всички съдии и служители приветства с добре дошъл съдия Александров, като му пожела бързо да се впише в колектива на съда и да работи достойно и честно за издигане на престижа на съдийската професия. 

  

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

             От 01.01.2015г. в Районен съд гр.Радомир ще бъде преустановено събирането на суми в брой на гишетата в Информационния център и Съдебно-изпълнителната служба. От тази дата дължимите такси може да бъдат заплатени по сметка на Районен съд гр.Радомир чрез ПОС – терминал в Информационния център /без такси и комисионни/, във финансова институция, извършваща платежни услуги или по банков път.                                                                                              

                                                                                        От ръководството  

 

 

 в лявото меню на сайта натиснете бутон „Свършени дела” или „Влезли в законна сила съдебни актове” за съответната година. Ако забележите несъответствие в номер на дело и публикувания акт или документи, които не могат да се отворят или липсват, моля сигнализирайте тук или на „Мнения и предложения” в дясната част на менюто. 
Вътрешни правила на Районен съд Радомир за публикуване на съдебните актове
В изпълнение на Решение по протокол № 35/31.07.2008 г. на Висшия съдебен съвет и на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт считано от 01.09.2008 г. в Радомирски районен съд се извършва публикуване на съдебни актове при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 

 Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. При районния съд има прокуратура. Районният съд разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

На районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.

Към 01.01.2014 г. в Районен съд гр. Радомир по щат са утвърдени петима магистрати - председател и четрима районни съдии, както и  съдия-изпълнител, и  съдия по вписванията. Съдебната администрация се състои от административен секретар и съдебни служители от обща и от специализирана администрация, разпределени както следва:

            Обща администрация :

 • 1 главен счетоводител,
 • 1 системен администратор,
 • 1 работник по поддръжка,
 • 2 чистачи,
 • 1 огняр.


            Специализирана администрация:

 • 4 съдебни секретари,
 • 4 деловодители, които обслужват съдебните състави,
 • 1 деловодител "Бюро съдимост”,
 • 1 деловодител "Регистратура",
 • 1 архивар,
 • 1 завеждащ „Съдебно изпълнителна служба”,
 • 1 деловодител „Съдебно изпълнителна служба”,
 • 2 призовкари.

Полезни   

 Обновен е сайта на Националeн Институт на Правосъдието
Стартиран: 09.07.2008 г.


Национален институт на правосъдието

Страницата се обновява всеки ден 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Окръжен съд 
гр. Перник
Председател – Елена Николова
Тел.централа: (076) 64 70 12
Районна прокуратура 
гр. Радомир
Медиатори 
Медиатори от гр. Перник и от гр. София
Търсене на вещи лица по азбучен ред или съдебен район 
Съдебен район на Радомирски районен съд
Нотариалната камара 
Нотариуси
гр. Радомир
Мнения и предложения 
Пишете ни
Адвокати в Радомир 
Телефонен указател
Връзки 
Връзки в Интернет
Национален институт на правосъдието 
Обновена страница
Обявления за публична продан 
Обявления за публична продан в Радомирски съдебен район
2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР