Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
За контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдии
Служби
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Eлектронно свидетелство за съдимост
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Работни места
 
 172443 
 Представяне и юрисдикция  
 Кратко представяне на съда

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОНЕН СЪД - РАДОМИР 

 

     Районен съд - Радомир предоставя на гражданите, юридическите лица и административните органи, с които осъществява взаимодействие във връзка с правораздавателната си дейност, надеждна, достъпна и ефективна възможност за контакт чрез интернет страницата си. 

 

Информацията тук се обновява своевременно с цел максимална прозрачност в работата на съда и добра осведоменост на обществеността. 

 

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Съдът разглежда граждански дела (в тях се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка, искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 000 лева, делби на недвижимо имущество и други), наказателни и административно-наказателни дела. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, а в предвидени от закона случаи - от съдия и двама съдебни заседатели.

 

Съдът се ръководи от председател. Създадени са две отделения - гражданско (2 състава) и наказателно (2 състава). За Районен съд - Радомир са утвърдени 27 бройки щатна численост, от които 5 - за магистрати, 1 - за държавен съдебен изпълнител, 1 - за съдия по вписванията и  21 - за съдебни служители. Към настоящия момент съдопроизводственият процес се осъществява от 4 магистрати, 1 държавен съдебни изпълнител, 1 съдия по вписванията и 21 съдебни служители. 

 

         Окръжен съд 
гр. Перник
Председател – Елена Николова
Тел.централа: (076) 64 70 12
Районна прокуратура 
гр. Радомир
Търсене на вещи лица по азбучен ред или съдебен район 
Нотариалната камара 
Нотариуси с район на действие съдебен окръг Перник
Адвокати 
Интернет страница на адвокатска колегия гр. Перник
Съдебно изпълнение 
Служба "Съдебно изпълнение"
Обявления за публична продан 
Обявления за публична продан в Радомирски съдебен район
Национален институт на правосъдието 
Обновена страница
Обявление за събиране на оферти 
Обявление за събиране на оферти
Мнения и предложения 
Пишете ни
2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: rs_radomir@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР