Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
За контакт
Съдебен район
История
Структура на съда
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдии
Служби
Съдебни заседатели
График на насрочените съдебните заседания
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела - 2015
Влезли в законна сила съдебни актове - 2015
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Образци на молби
Годишни доклади
Вътрешни правила
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4
Приложение 1 за изпращане на съобщения и призовки по електронен адрес
Eлектронно свидетелство за съдимост
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Заповеди
ТАРИФА за таксите, събирани от съдилищата по ГПК
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси
Правна помощ
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Работни места
 
 169045 
 Начална страница  
 

П Р И Е М Н О           В Р Е М Е

НА  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА   

РАЙОНЕН СЪД – РАДОМИР  

ВСЕКИ ПЕТЪК НА ВСЯКА ВТОРА И ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА ОТ МЕСЕЦА 

ОТ 10:00  ДО  11:00 ч. 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

         На 25.01.2017г. от 10,30 ч.  в кабинета на Председателя на Районен съд гр.Радомир се проведе среща с представители на Районен съд – Радомир, Районна прокуратура – Радомир, РУ – Радомир към ОД на МВР – Перник, Община – Радомир и ОЗ „Охрана” – Перник.

 

         Целта на срещата бе обособяване на „Зона за сигурност“ на сградата на Съдебната палата в гр.Радомир, съгласно нормативните изисквания на ОЗ „Охрана“ към Министерството на правосъдието и изискванията за сигурност.

 

         Съобразявайки се със спецификата на дейността на съда и след обсъждане на нормативните актове, присъстващите се обединиха около становището, че следва да бъде обособена „Зона за сигурност“ на Съдебната палата в гр.Радомир, като се взе решение да бъдат предприети необходимите мерки от всички институции, чиито представители присъстваха на срещата.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

             От 01.01.2015 г. в Районен съд – Радомир ще бъде преустановено събирането на суми в брой на гишетата в Информационния център и Съдебно-изпълнителната служба. От тази дата дължимите такси може да бъдат заплатени по сметка на Районен съд – Радомир чрез ПОС-терминал в Информационния център (без такси и комисионни), във финансова институция, извършваща платежни услуги или по банков път.                                                                                              

                                                                                        От ръководството  

 

 

 в лявото меню на сайта натиснете бутон „Свършени дела или „Влезли в законна сила съдебни актове за съответната година. Ако забележите несъответствие в номер на дело и публикувания акт или документи, които не могат да се отворят или липсват, моля сигнализирайте тук или на „Мнения и предложения в дясната част на менюто. 
Вътрешни правила на Районен съд – Радомир за публикуване на съдебните актове
В изпълнение на Решение по протокол № 35/31.07.2008 г. на Висшия съдебен съвет и на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт считано от 01.09.2008 г. в Радомирски районен съд се извършва публикуване на съдебни актове при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 

 Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. При районния съд има прокуратура. Районният съд разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

На районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.

Към 01.07.2016 г. в Районен съд – Радомир по щат са утвърдени петима магистрати - председател и четрима районни съдии, както и  съдия-изпълнител, и  съдия по вписванията. Съдебната администрация се състои от Обща и от Специализирана администрация, разпределени както следва:

            Обща администрация :

  • Административен секретар
  • Главен счетоводител
  • Системен администратор
  • Чистачи
  • Шофьор.


            Специализирана администрация:

  • Служба "Съдебно деловодство" 
  • Служба "Съдебни секретари"
  • Служба "Съдебно изпълнение"
  • Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа".

Полезни   

 Обновен е сайта на Националeн Институт на Правосъдието
Стартиран: 09.07.2008 г.


Национален институт на правосъдието

Страницата се обновява всеки ден 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Окръжен съд 
гр. Перник
Председател – Елена Николова
Тел.централа: (076) 64 70 12
Районна прокуратура 
гр. Радомир
Търсене на вещи лица по азбучен ред или съдебен район 
Нотариалната камара 
Нотариуси с район на действие съдебен окръг Перник
Адвокати 
Интернет страница на адвокатска колегия гр. Перник
Съдебно изпълнение 
Служба "Съдебно изпълнение"
Обявления за публична продан 
Обявления за публична продан в Радомирски съдебен район
Национален институт на правосъдието 
Обновена страница
Обявление за събиране на оферти 
Обявление за събиране на оферти
Мнения и предложения 
Пишете ни
2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: rs_radomir@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР